aappo abfverbrg_2007 abgg abwag abwv adwirkg aeg_1994 aentg_2009 afbg agg akg aktg altholzv altpflg altzertg amg_1976 anfrv ao_1977 apobetro_1987 apog arbgg arbplschg arbschg arbzg asig astg asylblg asylvfg_1992 atg atgv_1991 atsmv atvfv atzv aufenthg_2004 ausglleistg auslvzv_1995 avag_2001 awg_2013 azv baf_g bapo barchg_2017 bartschv_2005 baunvo baustellv bbahng bbankg bbaug bbergg bbesg bbg_2009 bbig_2005 bbodschg bdg bdsg_2018 beamtstg beamtvg beeg beratungsg berrehag betravg betrvg beurkg bewg bgb bgbeg bgg bgleig_2015 bgsg bgsg_1994 bho bimschg bimschv_31 bimschv_32 binschprg bjagdg bkgg_1996 bkleingg bkrfqg blg blv_2009 bnatschg_2009 bndg bnoto bosog bpersvg bpersvwo bpflv_1994 bpolbg brao brhg_1985 brkg_2005 brrg bstatg_1987 bswag btmg_1981 bukg_1990 burlv bverfgg bverfschg bvfg bvg bwahlg bwaldg bzrg ccdafrika_bk ccdsekrsitzabkg chemg dbeglg dbgrg deckrv_2016 depv_2009 dmbilg drig drittelbg ebo ebpg eigzulg einigvtr elektrog_2015 elv_2004 entschg enwg_2005 erbstg_1974 errv ersdig estg eurag euv euwg euwo_1988 evo ezulv_1976 fahrlg_2018 famfg fev_2010 ffg_2017 fgo finausglg_2005 flaggrg flurbg flusaagv fluug fstrausbaug fstrg fstrprivfing fzv_2011 gad gasnev gastg gbberg_1993 gbo gbv_2011 gefahrgutg gentg geozg gewabfv_2017 gewo gewo_34cdv gewstg gg gkg_2004 gleibwv_2015 gmbhg grestg_1983 grstg_1973 gsg gvfg gvg gvgeg gwb gwg_2017 heilmwerbg heilprg heimg hgb hgbeg hgrg hhg hoai_2013 hrg hundverbreinfg hwo ifg ifsg ihkg inso invorg invstg_2018 jgg juschg jveg kapmug_2012 kastrg kdvg_2003 khentgg khg kjhg kredwg krpflaprv_2004 krpflg_2004 kschg kstg_1977 ksvg ladschlg lag lbg lfgb lpartg lstdv luftbo luftgerpv_2013 luftpersv luftsig luftvg luftvo_2015 luftvzo lwg madg marbv markeng mbplg mietrverbg mitbestg mog mpbetreibv mpg mphg mpv_2002 mv nachwg nachwv_2007 oeg owig_1968 partg patanwo pbefausglv pbefg pflegevg pflschg_2012 postg_1998 postlentgv postpersrg prodhaftg prodsg_2011 prostg pstg psychthg pudlv rdg rdgeg rechversv rog_2008 rov rpflg_1969 rspreinhg rustag rvg rvo saarvtr sachenrberg samenv sbgwv_2017 sbg_2016 schberg scheckg schwbav_1988 sg sgb_1 sgb_10 sgb_11 sgb_12 sgb_2 sgb_3 sgb_4 sgb_5 sgb_6 sgb_7 sgb_8 sgg sgleig slv_2002 soldgg soldurlv solzg spielv stabg stbag stbapo_1977 stberg stbgebv stgb stpo strlschv_2001 stromnev strrehag stug stvg stvollzg stvzo_2012 surlv_2016 svg svorgesv s_g tehg_2011 telekomszv_2013 tierschg tierschnutztv tierseucherv tkg_2004 tmg tngebv tvg tzbfg uag uig_2005 umstg umwg_1995 umwstg_1995 urhg usg_2015 ustdv_1980 ustg_1980 uvpg uwg_2004 vag_2016 vbvg vereinsg verkpbg vermg verpackv_1998 versammlg versrmabschr versr_cklg versstg vgv_2016 viehverkv_2007 vstgb vstg_1974 vvg_2008 vwgo vwrehag vwvfg vwvg vwzg_2005 vzog waffg_2002 wastrg wbo wdo_2002 wehrbbtg wehrpflg weing_1994 weinv wg whg_2009 wobindg wofg woflv wogg wpapg wphg wrv wsg wstrg wvg zhg zpo zpoeg zug_2007 zuv_2007 zvg zvgeg